Foto
20Paź

Regulamin !

REGULAMIN

dotyczy wszystkich zajęć odbywających się w Szkole Korepetycji Pasłęk:

 1. Każda osoba pełnoletnia ma prawo zapisać się na zajęcia osobiście lub telefonicznie, natomiast zapisy osób niepełnoletnich dokonywać powinien rodzic lub opiekun

 2. Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej lub grupowej liczącej 2 – 4 uczniów i trwają 1-godzinę tj 60 minut

 3. Uczeń ma obowiązek zgłosić z jakiego przedmiotu będzie pobierał korepetycje oraz w miarę potrzeby przesłać zakres materiału potrzebny do przeprowadzenia kolejnych zajęć

 4. Uczeń jest zobowiązany systematycznie przygotowywać się na zajęcia oraz w razie potrzeby wykonywać zadane prace domowe

 5. Uczeń jest zobowiązany regularnie uczęszczać na zajęcia i brać w nich aktywny udział

 6. Sekretariat Szkoły Korepetycji ma prawo w uzasadnionych przypadkach do przenoszenia uczniów z grupy do grupy lub proponowanie zajęć indywidualnych gdy na przykład tempo przyswajania wiadomości przez ucznia różni się od tempa pozostałych uczniów w grupie.

 7. Jeżeli uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach uprasza się o powiadomienie osobiście lub telefonicznie Sekretariatu Szkoły Korepetycji w dniu poprzedzającym dzień zajęć

 8. Jeżeli uczeń spóźnia się na zajęcia Sekretariat Szkoły Korepetycji może powiadomić o tym rodziców lub opiekunów ucznia niepełnoletniego

 9. Rachunek za zajęcia wystawia Szkoła Korepetycji Pasłęk za okres całego miesiąca w dniu drugich zajęć w danym miesiącu

 10. Rachunek za zajęcia obejmuje sumę wszystkich zajęć ucznia w danym miesiącu pomnożoną przez cenę za usługę korepetycji (Cennik opłat za zajęcia dostępny w Sekretariacie Szkoły Korepetycji)

 11. Uczestnik jest zobowiązany dokonywać regularnych opłat za zajęcia zgodnie z wystawionym rachunkiem w formie przelewu na podane konto z możliwością wpłaty w ciągu 7 dni lub zapłaty gotówką tylko w sekretariacie Szkoły Korepetycji Pasłęk

 12. Opłat za zajęcia indywidualne można dokonywać w formie rat, natomiast opłaty za zajęcia grupowe nie podlegają płatności ratalnej.

 13. Opłaty za zajęcia nie podlegają zmianie oraz nie obejmują zakupu podręczników

 14. Zajęcia, które się nie odbyły z winy Szkoły Korepetycji Pasłęk zostają odrobione w innym terminie lub kwota za te zajęcia pozostanie na poczet zajęć w miesiącu następnym

 15. Jeżeli uczeń zapisany na zajęcia indywidualne na zajęciach będzie nieobecny i spełni pkt 7 Regulaminu może ubiegać się o zwrot kosztów za zajęcia na których był nieobecny lub kwota za te zajęcia przeniesiona zostanie na poczet zajęć w miesiącu następnym

 16. Jeżeli uczeń zapisany na zajęcia grupowe na zajęciach będzie nieobecny nie ma prawa ubiegać się o zwrot kosztów za zajęcia na których był nieobecny.

 17. Jeżeli uczeń zapisany na zajęcia grupowe zrezygnuje z zajęć może ale nie ma obowiązku uczęszczać na zajęcia w danym miesiącu rozliczeniowym, ale nie ma prawa ubiegać się o zwrot kosztów za zajęcia na których będzie nieobecny.

  Nie przestrzeganie regulaminu równoważy się z natychmiastowym wykreśleniem ucznia z listy oraz zobowiązuje ucznia do uregulowania opłat za pobierane usługi korepetycji.

  Powyższy REGULAMIN obowiązuje od dnia 01-11-2016 r.