Foto
28Maj

Regulamin SKPASLEK. Zmiany RODO.

skpaslek_logo_transparent2_big-1

REGULAMIN

dotyczy wszystkich zajęć odbywających się w Szkole Korepetycji Pasłęk:

Drogi Kliencie,
w związku z rozpoczęciem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), (dalej „RODO”) oraz w celu spełnienia wymagań RODO w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin ADAM CONCEPT w poniższym zakresie.
Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w Regulaminie.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest ADAM CONCEPT Adam Sienkiewicz, Czarnieckiego 1, 14-400 Pasłęk, numer NIP 5782530920

 2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w celach związanych z korzystaniem usług oraz w celach informowania o produktach i usługach ADAM CONCEPT.

 3. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do korzystania z usług ADAM CONCEPT

 4. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Niewskazanie imienia i nazwiska/nazwy firmy oraz adresu, a w przypadku przedsiębiorcy także numeru NIP, uniemożliwia wystawienie faktury

 6. Administrator Danych gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych Danych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie Danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 7. Administrator jest zobowiązany do ujawniania informacji o Użytkowniku (oraz danych dodatkowych np. adresu, numeru telefonu etc.), osobom trzecim w przypadku, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez prawo. Informacje mogą być udostępniane innym podmiotom również w celu dochodzenia praw Administratora lub do podjęcia działań w stosunku do potencjalnie nielegalnej działalności.

 8. W momencie wpisania się na listę uczniów / wpisania na listę uczniów Pani/Pana dziecka: Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( DZ.U .z 2002r., Nr 101, poz.926, z późn. zm.) wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych / danych Pani/Pana dziecka przez ADAM CONCEPT w związku z realizacją celów opiekuńczych, dydaktycznych, wychowawczych oraz prowadzenia dokumentacji ADAM CONCEPT

 9. W momencie wpisania się na listę uczniów / wpisania na listę uczniów Pani/Pana dziecka: Wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystanie wizerunku Pana/Pani dziecka przez ADAM CONCEPT do promowania działań związanych z realizacją celów opiekuńczych, dydaktycznych i wychowawczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych ( ustawa z dnia 4 lutego 1994r. O Prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. Z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) w mediach społecznościowych (facebook, instagram etc.), na stronie internetowej www.skpaslek.pl etc.

 10. Po zakończeniu korzystania przez Klienta(ucznia) z usług , w tym na skutek wypowiedzenia Umowy, odmowy akceptacji Regulaminu, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w zakresie określonym stosownymi przepisami prawa oraz w celu przekazania bieżących informacji z działalności Administratora.

 11. Każda osoba pełnoletnia ma prawo zapisać się na zajęcia osobiście lub telefonicznie, natomiast zapisy osób niepełnoletnich dokonywać powinien rodzic lub opiekun

 12. Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej lub grupowej liczącej 2 – 4 uczniów i trwają 1-godzinę tj 60 minut

 13. Uczeń ma obowiązek zgłosić z jakiego przedmiotu będzie pobierał korepetycje oraz w miarę potrzeby przesłać zakres materiału potrzebny do przeprowadzenia kolejnych zajęć

 14. Uczeń jest zobowiązany systematycznie przygotowywać się na zajęcia oraz w razie potrzeby wykonywać zadane prace domowe

 15. Uczeń jest zobowiązany regularnie uczęszczać na zajęcia i brać w nich aktywny udział

 16. Sekretariat Szkoły Korepetycji ma prawo w uzasadnionych przypadkach do przenoszenia uczniów z grupy do grupy lub proponowanie zajęć indywidualnych gdy na przykład tempo przyswajania wiadomości przez ucznia różni się od tempa pozostałych uczniów w grupie.

 17. Jeżeli uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach uprasza się o powiadomienie osobiście lub telefonicznie Sekretariatu Szkoły Korepetycji w dniu poprzedzającym dzień zajęć

 18. Jeżeli uczeń spóźnia się na zajęcia Sekretariat Szkoły Korepetycji może powiadomić o tym rodziców lub opiekunów ucznia niepełnoletniego

 19. Rachunek za zajęcia wystawia Szkoła Korepetycji Pasłęk za okres całego miesiąca w dniu drugich zajęć w danym miesiącu

 20. Rachunek za zajęcia obejmuje sumę wszystkich zajęć ucznia w danym miesiącu pomnożoną przez cenę za usługę korepetycji (Cennik opłat za zajęcia dostępny w Sekretariacie Szkoły Korepetycji)

 21. Uczestnik jest zobowiązany dokonywać regularnych opłat za zajęcia zgodnie z wystawionym rachunkiem w formie przelewu na podane konto z możliwością wpłaty w ciągu 7 lub 14 dni lub zapłaty gotówką tylko w Sekretariacie Szkoły Korepetycji Pasłęk

 22. Opłaty za zajęcia nie podlegają zmianie. Opłaty za zajęcia nie obejmują zakupu podręczników

 23. Zajęcia, które się nie odbyły z winy Szkoły Korepetycji Pasłęk zostają odrobione w innym terminie lub kwota za te zajęcia pozostanie na poczet zajęć w miesiącu następnym

 24. Jeżeli uczeń zapisany na zajęcia indywidualne na zajęciach będzie nieobecny i spełni pkt 7 Regulaminu może ubiegać się o zwrot kosztów za zajęcia na których był nieobecny lub kwota za te zajęcia przeniesiona zostanie na poczet zajęć w miesiącu następnym

 25. Jeżeli uczeń zapisany na zajęcia grupowe na zajęciach będzie nieobecny nie ma prawa ubiegać się o zwrot kosztów za zajęcia na których był nieobecny.

 26. Jeżeli uczeń zapisany na zajęcia grupowe zrezygnuje z zajęć może ale nie ma obowiązku uczęszczać na zajęcia w danym miesiącu rozliczeniowym, ale nie ma prawa ubiegać się o zwrot kosztów za zajęcia na których będzie nieobecny.

  Nie przestrzeganie regulaminu równoważy się z natychmiastowym wykreśleniem ucznia z listy oraz zobowiązuje ucznia do uregulowania opłat za pobierane usługi korepetycji.

Powyższy REGULAMIN obowiązuje od dnia 25/05/2018